พิษณุโลก หางานพิษณุโลก สมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ พิษณุโลก หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
พิษณุโลก หางานพิษณุโลก สมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ พิษณุโลก หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด พิษณุโลก Ø
หางานพิษณุโลก สมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงานพิษณุโลก

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 164603 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 159654

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ (สำนักงานพระสมุทรเจดีย์ ด่วนมาก)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ (สำนักงานพระสมุทรเจดีย์ ด่วนมาก)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง
จัดทำเอกสาร เปิดบิล วางบิล ติดต่อประสานงาน และงานอื่นตามมอบหมาย
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159655

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี (สำนักงานยานนาวา ด่วนมาก)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี (สำนักงานยานนาวา ด่วนมาก)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง
ทำบัญชีรายรับ รายจ่าย จัดเก็บเอกสารด้านบัญชี และงานอื่นตามมอบหมาย
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 116527

ตำแหน่งงานว่างผู้บริหารงานบริการ (SA/GS)

ตำแหน่งงานว่างผู้บริหารงานบริการ (SA/GS)

งานประจำ : เงินเดือน ตามวุฒิการศึกษา

งานประจำ : ตามวุฒิการศึกษา พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พลายชุมพล
- สอบถามปัญหางานซ่อมและออกใบสั่งซ่อม,บันทึกข้อมูลลงในใบตรวจสอบคุณภาพ,ใบแจ้งสถานะงานซ่อม,
- ประเมินราคาค่าซ่อมและประเมินการเวลาที่ใช้ในการซ่อม
- ทบทวน และยืนยันรายละเอียดการซ่อมในใบสั่งซ่อม
- ขออนุมัติการซ่อมและให้ลูกค้าเซ็นต์อนุมัติ
- สอบถามความต้องการรับอะไหล่คืนหรือไม่
- มอบสำเนาใบสั่งซ่อมให้ลูกค้า
- แยกเอกสาร ใส่ไว้ในช่องบนบอร์ดคอนโทรลเลอร์
- ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดและมาตรฐาน TEDAS
- ปฏิบัติตามกฏหมายและข้อกำหนดในระเบียบปฏิบัติ ISO 14001
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 116551

ตำแหน่งงานว่างช่างยนต์

ตำแหน่งงานว่างช่างยนต์

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พลายชุมพล
ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุง เช็คระยะ และงานอื่น ๆ ในฝ่ายช่าง
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 116552

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พลายชุมพล
ขายรถยนต์ TOYOTA
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 130720

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการแผนกตัวถังและสี

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการแผนกตัวถังและสี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง และ ประสบ

งานประจำ : ตามตกลง และ ประสบ พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พลายชุมพล
1. บริหารจัดการงานซ่อมตัวถังและสี
2. ควบคุมกระบวนการซ่อมตัวถังและสี
3. บริหาราจัดการเครื่องมือ / พื้นที่การซ่อม / ความสะอาด ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
4. ควบคุมดูแลต้นทุน / วัสดุการซ่อม
5. สรรหาและบริหารทีมงานให้มีความสามัคคีและประสิทธิภาพ
6. บริการจัดการระบบตรวจสอบคุณภาพ ก่อนซ่อม / ก่อนส่งมอบ / หลังส่งมอบ
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 160124

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ IT

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ IT

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พลายชุมพล
- ดูแล ประสานงาน แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์
- ดูแลและพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้งานของบริษัท
- ดูแลระบบ Server
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 160231

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการแผนกบุคคล

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการแผนกบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน ตามวุฒิการศึกษา/ป

งานประจำ : ตามวุฒิการศึกษา/ป พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พลายชุมพล
1. วางแผนการปฏิบัติงานของงานบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับนโยบาย
2. วางแผนอัตรากำลังคนให้เหมาะสมกับองค์กร,วางแผนการพัฒนาองค์กร
3. จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรและบริหารจัดการการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
4. บริหารงานบุคคลและพัฒนาให้เป็นไปตามเป้าหมาย
5. กำกับดูแลกระบวนการสรรหาบุคลากรของหน่วยงาน
6. จัดทำแผนการพิจารณาค่าตอบแทนโครงสร้างเงินเดือน และกำกับดูแลการจ่ายค่าจ้างเงินเดือน
7. ดูแลระบบ Payroll พร้อมพัฒนาระบบ Payroll ให้สนับสนุนต่อลักษณะงานและนโยบายของ
บริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี
8. งานแรงง
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 163087

ตำแหน่งงานว่างSA เจ้าหน้าที่รับรถ

ตำแหน่งงานว่างSA เจ้าหน้าที่รับรถ

งานประจำ : เงินเดือน ตามวุฒิและประสบก

งานประจำ : ตามวุฒิและประสบก พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พลายชุมพล
1. รับรถลูกค้า ณ จุดบริการ
2. สอบถามปัญหางานซ่อมและออกใบสั่งซ่อม
3. ประเมินราคาค่าซ่อมและประเมินเวลาที่ใช้ในการซ่อม
4. ขออนุมัติการซ่อม
5. ปฏิบัติงานซ้อมตามข้อกำหนดของ TEDAS
6. ปฏิบัติง
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 162871

ตำแหน่งงานว่างบัญชีธุรการ (ประจำกาญจนบุรี) (ด่วนมาก)

ตำแหน่งงานว่างบัญชีธุรการ (ประจำกาญจนบุรี) (ด่วนมาก)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง
รวบรวมใบชั่งน้ำหนัก ดูเวลาเข้า - ออกงานของคนงาน จัดทำเอกสาร ติดต่อประสานงาน
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 160234

ตำแหน่งงานว่างพนักงานจัดส่งเอกสาร (Messenger)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานจัดส่งเอกสาร (Messenger)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พลายชุมพล
1. รับ-ส่ง เอกสารระหว่างสาขา และหน่วยงานภายนอก
2. รับ-ส่ง เอกสาร ติดต่องานกับธนาคาร

หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 158855

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประกันภัย

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประกันภัย

งานประจำ : เงินเดือน 11,000 ยังไม่รวมค่าคอ

งานประจำ : 11,000 ยังไม่รวมค่าคอ พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก สมอแข
1.สามารถทำยอดขายประกันได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนดไว้
2.ติดต่อประสานงานลูกค้า/บริษัทประกันภัย
3.ทำธุรกรรมสัญญาเอกสารต่างๆเกี่ยวกับประกันภัย

หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 4 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 158197

ตำแหน่งงานว่างSales Representative

ตำแหน่งงานว่างSales Representative

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถและ

งานประจำ : ตามความสามารถและ พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ดอนทอง
ออกพบลูกค้า ส่งเสริมงานขาย สร้างความเข้าใจและมั่นใจในสินค้า
วางกลยุทธ์ขยายฐานลูกค้า ติดตามลูกค้า มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสารและติดตามงานได้ดี
สามารถติดต่องานในส่วนราชการ/ภาครัฐได้
มีรถยนต์พร้อมใบอนุญาตขับขี่
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 157478

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการร้าน

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการร้าน

งานประจำ : เงินเดือน 11 ,000 บาท ขึ้นไป

งานประจำ : 11 ,000 บาท ขึ้นไป พิษณุโลก
บริหารร้านขายสินค้าแม่และเด็ก ดูแลลูกค้า และพนักงานขาย
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 157481

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน 325 บาท/วัน

งานประจำ : 325 บาท/วัน พิษณุโลก
ขายสินค้า และให้บริการลูกค้าหน้าร้าน
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 156987

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถ

งานประจำ : ตามความสามารถ พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ดอนทอง
วางแผนกลยุทธ์การนำเสนอขายสินค้า
นัดหมายการเข้าพบเพื่อนำเสนอ
ติดตาม ประเมินผล ดูแลหลังการขาย
ตรวจ ติดตามผล การนำเสนอ

หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 155616

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายประสานงาน (Coordinator)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายประสานงาน (Coordinator)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง
นำเสนอผลิตภัณฑ์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า และปิดการขาย
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 154085

ตำแหน่งงานว่างแม่ครัว/แม่บ้าน

ตำแหน่งงานว่างแม่ครัว/แม่บ้าน

งานประจำ : เงินเดือน 320-350

งานประจำ : 320-350 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ดอนทอง
ดูแลอาหารและเครื่องดื่ม ความสะอาดเรียบร้อยของครัวและห้องอาหาร
งาน part-time และ งานประจำ
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 5 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 153517

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการทั่วไป

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการทั่วไป

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ดอนทอง
งานประจำ
พิมพ์เอกสาร จัดสินค้า เตรียมสินค้าเพื่อส่งลูกค้า และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 153514

ตำแหน่งงานว่างช่างกลึง

ตำแหน่งงานว่างช่างกลึง

งานประจำ : เงินเดือน วันละ 350-400

งานประจำ : วันละ 350-400 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ดอนทอง
รับผิดชอบงานกลึงชิ้นงานโลหะตามแบบ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 6 เดือนที่ผ่านมา

หางานพิษณุโลก สมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงานพิษณุโลก
พิษณุโลก ฝึกงานพิษณุโลก งานชั่วคราวพิษณุโลก งานนอกเวลาพิษณุโลก งานประจำพิษณุโลก งานราชการพิษณุโลก งานต่างประเทศพิษณุโลก งานอื่นๆพิษณุโลก
หางานพิษณุโลก สมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงานพิษณุโลก
พิษณุโลก ฝึกงานพิษณุโลก งานชั่วคราวพิษณุโลก งานนอกเวลาพิษณุโลก งานประจำพิษณุโลก งานราชการพิษณุโลก งานต่างประเทศพิษณุโลก งานอื่นๆพิษณุโลก